com/”>kubetvietnam ), Andrech (ti?n v? t

1 ?I M KUBET Bao NHIÊU TI?N THÁNG 12

??i hình xu?t phát c?a Heidenheim: Hu?n luy?n viên tr??ng F. Schmidt ?ã xu?t vi?n ??i hình 4-4-1-1.Th? môn: Kevin Mueller (Th? môn) H?u v?: Bilman (L?c l??ng b?o v? trung ??ng bên trái), P. Mainca (L?c l??ng b?o v? trung ??ng bên ph?i), Give (l?ng ph?i), A. kubetvietnam ), altitudetg Andrech (ti?n v? trái), Schonatl (Airfront), n. 3 l?n rút và 0 thua, và t? l? chi?n th?ng là 40%.Ng??i ch?i quan tr?ng: R. ku 999 Glatzel ghi ???c 12 bàn th?ng trong mùa gi?i này.Schneartel ghi 9 bàn ? ??c c?a ??c.N. Dowant ghi 6 bàn trong mùa gi?i này.Schneartel’s German -B h? tr? 8 bàn th?ng.N. Dowant Dan’s German B h? tr? 4 bàn th?ng trong mùa gi?i này. ku11 ??i hình xu?t phát c?a Cologne: Hu?n luy?n viên tr??ng M. Anfang ?ã xu?t vi?n 3-4-1-2 Th? môn ??i hình: Hon (th? môn) H?u v?: R. Zixian (L?c l??ng b?o v? trung ??ng bên trái), ?ó rõ ràng là m?t l?a ch?n t?t ?? có th? th?c Meray (L?c l??ng b?o v? trung ??ng bên ph?i), Hegel (Trung tâm H?u v? (Trung tâm) ) Ti?n v?: Heckto (ti?n v? trái), Geus (ti?n v? ph?i), Clemence (Airfront), C?t lõi c?a ti?n v? Leicester City Madison ?ã t?i ?ng d?ng kubet F. Kanes (trái (trái (trái (trái (phía tr??c) : Cologne mùa này s? d?ng ??i hình 3-4-1-2, 1 th?ng, 0 tr?n hòa và 1 tr?n thua, và t? l? chi?n th?ng là 50%.Nh?ng ng??i ch?i quan tr?ng: Hon Kolda ghi ???c 13 bàn th?ng ? Bundesliga ??c c?a ??c.D. kubet24 Derexler ghi 7 bàn trong mùa gi?i này.D. Derexler’s German B h? tr? mùa này.Gasburn ? ??c B h? tr? 5 bàn th?ng.Thông tin trên là ??i hình xu?t phát c?a vòng th? 28 c?a vòng 28 c?a Terminal of the Bundesliga vào ngày 07 tháng 4 n?m 2019. Nhi?u h?n anh ta vs N?i dung tuy?t v?i c?a Cologne có th? ti?p t?c chú ý ??n Cheers. Trong vòng ??u tiên c?a vòng ??u, Real Madri n?p ti?n kubet