com/

Kubet Kubet9.com Sassolo vs Calariary Foresight-2019-12-08

Vào lúc 14:00 ngày Ch? nh?t, ngày 08 tháng 12 n?m 2019, Serie A, Sassolo m? ra th? thách c?a Kalia.?i?m x?p h?ng Sassolo 4 chi?n th?ng, 2 tr?n hòa và 7 tr?n thua mùa này, thua 25 bàn th?ng trong 24 bàn th?ng, x?p th? 14 trong gi?i ??u c?a Ý, trong ?ó 3 chi?n th?ng, 0 tr?n hòa và 4 tr?n thua, 16 bàn th?ng và 14 bàn th?ng. Vi?n Liên ?oàn Ý.Kaliary mùa này gi?i ??u A League 8 chi?n th?ng, 4 tr?n hòa và 2 tr?n thua, ghi ???c 29 bàn th?ng và thua 17 bàn th?ng, x?p th? 4 trong gi?i ??u c?a Ý, kubet88 mobi trong ?ó 3 tr?n th?ng, (2) T?ng c??ng kh? n?ng lãnh ??o, c?i thi?n c 3 tr?n hòa và 0 tr?n thua, 10 bàn th?ng và 5 bàn th?ng, sân bay xa X?p h?ng, x?p h?ng gi?i ??u s? 6 c?a Ý.Hai ??i trong l?ch s? c?a l?ch s? ?ã có trong 10 l?n qua. Sassolo 3 chi?n th?ng, 4 tr?n hòa và 3 tr?n thua, ghi 18 bàn và thua 13 bàn. 3 l?n v? và 1 m?t. 5 qu? bóng.Sassolo ?ã giành chi?n th?ng trong cu?c ??i ??u cu?i cùng và k?t thúc hai tr?n ??u cu?i cùng ?? giành chi?n th?ng trong nhà cu?i cùng trên sân nhà. Nó ?ã k?t thúc trong hai tr?n ??u liên ti?p l?n cu?i cùng ?? ?ánh b?i cu?c ??i ??u cu?i cùng. Cu?c ??i ??u g?n ?ây là Serie A vào ngày 26 tháng 1 n?m 2019. Sassallo th?ng 3-0 trên sân nhà.G?n ?ây, Sassallo thua Peruja 1 ??n 2 t?i nhà. kubet 97 Sassallo ?ã ??a m?t Serie A ?i ?? v? Juventus 2-2.Kaliali ?ánh b?i Sampdoria 4-3 t?i nhà.Nhìn l?i l?n cu?i: Sassallo 1-2 Peruga Sasolo vs ??i hình xu?t phát c?a Peruja, hu?n luy?n viên Sassolo Sassolo ?ã bài ti?t 4-3-2-1 Th? môn chính th?c: Lusuo (th? môn) H?u v?: . Hu?n luy?n viên Peruja bài ti?t 4-3-2 -1 Th? môn hình thành: Andre, Friegner (th? môn) H?u v?: Mazuki, Pascal (l?ng ph?i), Jenuka DiCilla (trái) ) Ti?n v?: Fernandes, Paolo (ti?n v?), ti?n ??o H. Nicolussi Karallo (ti?n v? bên ph?i): Farcaneli, Diego (ti?n ??o) Sassallo vs Peruja Báo cáo trò ch?i ? phút th? 10, c21landmark P.Ng??i ch?i Sassallo Jacopo, Pellegrini ?ã ?n m?t th? vàng.Vào phút th? 18, H. kubet88.com Nicolussi ?ã ghi m?t bàn th?ng và Peruja d?n tr??c 2-0.Peruja k?t thúc hi?p m?t ? m?c 2-0.Vào phút th? 58, c?u th? Sassolo Jacopo, Pellegrini ?ã ?n m?t th? vàng.Ng??i ch?i Peruja Di Kiara ?ã ?n m?t th? vàng.Sasalo ?ã ?i?u ch?nh, và Rogério ?ã thay th? Mazzitili cho m?t ng??i thay th?.Vào phút th? 66, c?u th? Sassallo Jacopo, Pellegrini ?ã ?n m?t th? vàng.Ng??i ch?i Peruja Di Kiara ?ã ?n m?t th? vàng.Peruja ?ã ?i?u ch?nh và M. Falzrano thay th? P. Mazzocchi.Vào phút th? 73, c?u th? Sassolo Brabia ?ã ?n m?t th? vàng. ku casino 11 net Vào phút th? 79, c?u th? Peruja Balic ?ã ?n th? vàng.Trong phút th? 80, Peruja ?ã ?i?u ch?nh, Nzita, Mardochee ?ã thay th? Nobelk Ji Yangbo.Vào phút th? 81, c?u th? Peruja Farrasco ?ã ?n th? vàng.Trong phút th? 82, ???c báo cáo r?ng ông không hài lòng v?i quy Brabia ?ã ghi m?t bàn th?ng, Sassallo t?t l?i sau 1 ??n 2.Vào phút th? 86, Sassallo ?ã ?i?u ch?nh, Jacopo, Pellegrini thay th?.Vào phút th? 87, c?u th? Peruja Balzali ?ã ?n m?t th? vàng. ku casino pw Vào phút th? 88, c?u th? Sassallo Rogério ?ã ?n m?t th? vàng.Vào phút th? 90, c?u th? Sassolo Jacopo, Pellegrini ?ã ?n m?t th? vàng.Ng??i ch?i Peruja Di Kiara ?ã ?n m?t th? vàng.Trong 90 phút cu?i cùng, Sassol thua 1 ??n 2 tr??c Peruja, P. Mazzocchi, H. Nicolussi và Brabia ?ã ghi 1 bàn.Th?ng kê k? thu?t c?a Sassolo vs Peruja 1 ??t 256%bàn th?ng 44%85/137 ?e d?a t?n công/t?n công 37/6510/18 B?n/b?n 7/148 Kick 30/0 hôi/T?T -SEAT 0/220 BOOT BALL Th? vàng/Th? ?? 4/0 ho?c nhi?u thông tin tr? lên là ngày 08 tháng 12 n?m 2019, b?n xem tr??c c?a Sassol Vs Calar, Sassolo vs Kaliary, https://www.cableco-op.com/