Ngoài Inter Milan,

Sòng b?c Tai Kubet Inter ?ã c? tình ký h?p ??ng v?i thi?u niên Manchester United Bell Tasci Juventus.

Theo Sky Sports, Inter Milan ?ã g?p g? ??c v? Biên gi?i tr? Bian Tatisi c?a Manchester United và cung c?p h?p ??ng v?i c?u th? Hà Lan 20 tu?i, baysidewedding dàn ?? kubet.kim nh?ng Inter Milan hi?n ?ang ph?i ??i m?t v?i s? c?nh tranh c?a Juventus.H?p ??ng gi?a Zhong Taxi và Manchester United s? h?t h?n vào mùa hè này và Inter hy v?ng s? ??a anh ??n sân v?n ??ng Meiaza sau khi h?p ??ng h?t h?n.Ngoài Inter Milan, xóc ??a kubet m?c tiêu chuy?n nh??ng c?a Jongtai c?ng là Juventus. Theo báo cáo, kubet kucasino và ?ã ban hành m?t h?p ??ng v?i m?c l??ng hàng tu?n là 30.000 euro.Inter Milan luôn c? g?ng thuy?t ph?c Zhong Tasi ch?n tham gia Inter vào mùa hè này thay vì Juventus. ku888 Jongtasi chuy?n t? Fer Yayoord sang Manchester United vào n?m 2016. Mùa này, com/”>hack xóc ??a kubet ch? sau 3 ?i?m anh ??i di?n cho Manchester United 7 l?n trong các s? ki?n khác nhau, casino — kubet và không ??t ???c m?c tiêu và h? tr?.