Cách Chki Kubet Hi?u Qu ? Bundesliga 04-1121:

Cách Chki Kubet Hi?u Qu ? Bundesliga 04-1121: 30 Schalk 04VS Ogsburg

Vòng th? 28 c?a Schalke 04 Bundesliga ?ã ch?ng l?i Ogsburg b?i Schalke 04 t?i nhà.Schalke 04 ?ã gi?m ?áng k? trong các mùa g?n ?ây, nh? m?t Bundesliga truy?n th?ng, ?i?u này th?t ?áng ng?c nhiên.Hi?n t?i, ch? có m?t chi?n th?ng ?ã ???c thu ho?ch sau 25 vòng và ch? có 10 ?i?m ???c ghi ? phía d??i. kubet casino nét V?n còn 15 ?i?m cho b?ng c?p c?a vòng playoffs. V? c? b?n không có s? h?i h?p ?? xu?ng h?ng.Tình tr?ng g?n ?ây c?a ??i không có tr?ng thái, và r?t khó ?? thoát kh?i s? xui x?o.Ogsburg Ogsburg hi?n ?ang x?p h?ng gi?a và h? ngu?n. Trong vòng 27 c?a mùa gi?i, soi c?u kubet.win anh ?ã ghi ???c 32 ?i?m ?? x?p h?ng th? 11 t?m th?i ? Bundesliga, Tr??c ?ây, kubet 99 ca do ??i m?t v?i Schalke t?i nghi?p 04 l?n này, Ogsburg ch?c ch?n ?áng ?? ti?p t?c.Phân tích d? li?u c?a hai ??i ?ã ch?i g?n 10 l?n, Schalke 04 có ???c 4 chi?n th?ng, 5 tr?n hòa và 1 tr?n thua, và cu?c ??i ??u có l?i th?. kubet999 D? li?u c?a l?nh v?c này ban ??u b?t ??u v?i Augsburg-0, Ngoài ra, ku11 kubet11.app 26-2.31, giá tr? chi?n th?ng là công su?t th?p nh? s?c m?nh c?a nó.Ngoài ra, -0 theo quan ?i?m c?a tình tr?ng Schalke 04 này, cá nhân tôi ngh? r?ng chi?n th?ng c?a khách có th? nhìn vào ti?n tuy?n. làm ??i lý kubet G?i ý: 0 ?i?m: 1, 2 ???c sao chép, xin vui lòng cho bi?t [Trang web thông tin bóng ?á chuyên nghi?p c?a Hoàng ?? bóng ?á], và khuyên b?n nên t?i xu?ng [?ng d?ng bóng ?á] cho World Cup Xin chúc m?ng!Nhãn liên quan: OGSburg (367) 30 Schalke 04 (4) Phân tích Bundesliga: RB Leipzel vs Ogsburg RB Ripzilian Intelligence: Dortmund vs Ogsburg Masters Breaking